Tổng cục thuế chính thức tuyển công chức năm 2021 với số lượng lớn

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định phê duyệt phương án thi tuyển Tổng cục Thuế năm 2021 với 1.751 chỉ tiêu năm 2021. Nhằm củng cố, bổ sung nguồn nhân lực cho Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố trên toàn quốc, Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021. Theo đó, Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế tổ chức kỳ thi vào năm 2021, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đảm bảo không thể xảy ra dịch bệnh và theo đúng quy chế của công tác tuyển quân. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể thông tin ứng tuyển cũng như những chính sách trong bài viết bên dưới.

Phê duyệt kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định về việc. Phê duyệt kế hoạch thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021. Với 1.751 chỉ tiêu cho năm 2021. Để tăng cường, bổ sung nguồn nhân lực cho cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế tỉnh, thành phố trong cả nước. Bộ Tài chính đã phê duyệt Đề án thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021.

Theo đó, Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế thực hiện việc tổ chức thi trong năm 2021. Đảm bảo an toàn, hiệu quả; đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh và theo quy định của công tác tuyển dụng. Đến nay, Tổng cục Thuế đã thành lập Hội đồng thi tuyển công chức Tổng cục Thuế năm 2021. Và sẽ triển khai ngay các công việc theo đúng quy định và thời gian đã được phê duyệt.

tổng cục thuế
Trụ sở tổng cục thuế

Số lượng chỉ tiêu từng vị trí

Nhu cầu tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021. Đối với cơ quan Tổng cục Thuế và 63 Cục Thuế là 1.751 chỉ tiêu. Trong đó: Ngạch Chuyên viên là 303 chỉ tiêu. Ngạch Kiểm tra viên thuế là 1.324 chỉ tiêu. Ngạch Văn thư viên có 49 chỉ tiêu. Ngạch Cán sự có 8 chỉ tiêu. Ngạch Kiểm tra viên trung cấp thuế có 23 chỉ tiêu. Ngạch Văn thư viên trung cấp: 44 chỉ tiêu.

Theo số liệu được Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính công bố, giai đoạn 2011-2020. Tổng cục Thuế đã giải thể 27 đầu mối cấp phòng tại Tổng cục, 62 đầu mối cấp phòng tại các Cục Thuế địa phương. Tại các Chi cục, giảm 2.100 đầu mối cấp đội, hợp nhất 565 chi cục để thành lập 269 chi cục thuế khu vực. Toàn ngành giảm 296 chi cục thuế, hiện nay chỉ còn 415 chi cục thuế.

Đối tượng được ưu tiên

Thông tin đối tượng được ưu tiên phải được kê khai trên phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp kê khai bổ sung sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được tính cộng điểm ưu tiên. Hồ sơ ưu tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận phiếu đăng ký tuyển dụng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được ủy quyền xem xét. Phê duyệt kết quả tuyển dụng trên cơ sở đề nghị của hội đồng tuyển dụng theo quy định. Theo quyết định, Hội đồng tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2021 do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thành lập theo phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế sẽ chủ động về thời gian thi đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn

Thông tin về tổng cục thuế

Tổng cục Thuế (tên giao dịch tiếng Anh: General Department of Taxation) là cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực hiện chức năng tham mưu. Giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính quản lý nhà nước về các khoản thu nội địa trong phạm vi cả nước. Bao gồm: thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (gọi chung là thuế). Tổ chức quản lý thuế theo quy định của pháp luật.

Ngày 7/8/1990, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành nghị định số 218-HĐBT về việc thành lập ngành thuế nhà nước được hợp nhất từ 3 hệ thống tổ chức: Thu quốc doanh, thuế công thương nghiệp, thuế nông nghiệp. Thực hiện sự đổi mới cơ bản về hệ thống tổ chức thống nhất, kiện toàn bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Bảo đảm các mục tiêu cải cách hệ thống thuế mới với hiệu quả cao nhất.

Ngành thuế nhà nước được tổ chức qua 3 cấp từ tổng cục thuế, cục thuế đến chi cục thuế; được xác định rõ quyền hạn trách nhiệm và sự phân công cụ thể hợp lý. Giữa cơ quan thuế ngành dọc cấp trên và chính quyền từng cấp. Trong tổ chức lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh chính sách thuế chung cả nước và trên địa bàn lãnh thổ. Theo nguyên tắc song hành lãnh đạo.